BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A DEL ÀREA DE #DELTEBREPROJECCIÓ.

jueves, 12 de agosto de 2021

AJUNTAMENT DE DELTEBRE

 1. Objecte de la convocatòria.
  L'objecte d'aquestes bases és la regulació del procés de selecció per a la creació d’una
  borsa de treball de tècnic/a de l’àrea de #DeltebreProjecció de l’Ajuntament de Deltebre
  per l’eventual contractació de personal en règim laboral temporal per necessitats del servei.
  2. Perfil de l’aspirant.
  Tècnic/a de l’àrea de #DeltebreProjecció per dur a terme matèries relacionades amb el
  protocol, el servei a les persones, inserció laboral , gent gran i salut , i que vulgui dur a
  terme la seva carrera professional a l’administració pública. Capacitat d’empatia, treball en
  equip, rigor administratiu i resolució de problemàtiques.
  3. Condicions de treball.
  Lloc de treball: Les persones que formessin part d’aquesta borsa de treball serien
  contractades mitjançant un contracte laboral temporal a jornada parcial o completa, segons
  necessitats del servei. El lloc de treball convocat s’integraria en el Grup A2 Nivell 16.
  Jornada de treball: La previsió de jornada de treball serà a temps complet, amb l’horari
  laboral segons necessitats del servei. Es podrà alternar matins i tardes segons necessitats
  del servei i d’organització de les tasques a desenvolupar, per quant els treballs que es
  desenvoluparan poden correspondre a necessitats entre els 7 dies de la setmana. En
  qualsevol cas, amb dos dies de descans setmanal.
  Titulació exigida: Estar en possessió del títol de llicenciat/da, diplomat/da o graduat/da en
  carreres de la branca de les ciències socials i jurídiques, o estar en condicions de tenir-lo a
  la data en que finalitzi el termini de presentació d’instàncies, en el seu cas. A més, s’haurà
  de disposar de carnet de conduir nivell B1. Les titulacions obtingudes a l’estranger han
  d’anar justificades amb la documentació que acrediti la seva homologació; a més
  s’adjuntarà al títol la traducció jurada.
  Salari brut anual: El sou brut anual que es percebria a jornada completa es concretaria
  amb l’escala corresponent a la categoria professional de tècnic/a de protocol i servei a les
  persones de l’àrea de #DeltebreProjecció del Grup A2 Nivell 16, amb les dues pagues
  extraordinàries corresponents incloses, reduint-se proporcionalment en cas de contractació a temps parcial.

4. Presentació d’instàncies i procedència de les persones interessades.
4.1. Sol·licitud presencial.

Les instàncies sol·licitant prendre part de la convocatòria es presentaran a l’EAC (Espai
d’Atenció a la Ciutadania) de l’Ajuntament de Deltebre personalment i com a data límit el
dia 06 de Setembre de 2021 a les 14:00 hores. En el cas que l’Ajuntament ho cregui oportú
es podrà prorrogar aquest termini per períodes de 5 dies addicionals per tal de garantir un
mínim de 5 candidats.
4.2. Sol·licitud telemàtica.
La sol·licitud de participació i l’aportació de documentació es realitzarà preferiblement de
forma telemàtica a la seu electrònica de la pàgina web de l’Ajuntament de Deltebre (tràmits
i serveis: instància genèrica), com a data límit el dia 06 de Setembre de 2021 a les 14:00
hores.
Per poder presentar la sol·licitud telemàticament, caldrà disposar de certificat digital o de
signatura electrònica.
4.3. Documentació a presentar.
La instància anirà acompanyada de la següent documentació (molt important aportar al
moment de presentació de la instància els documents originals i les fotocòpies
corresponents d’aquests):
· Fotocopia del DNI o NIE.
· Fotocopia compulsada de la titulació d’accés requerida.
· Currículum vitae acadèmic i professional actualitzat.
· Vida laboral actualitzada.
· Permís de conduir, classe B.
· Documentació acreditativa dels mèrits a tenir en compte a la fase de concurs
(fotocòpies compulsades, si s’escau).
4.4. Mesures destinades a persones amb discapacitat.
Els/Les aspirants amb discapacitat poden fer constar en la sol·licitud aquesta condició, així
com les adaptacions que necessitin per a la realització de les proves.
4.5 Condicions de les persones aspirants.
Per ser admesos i admeses i, en el seu cas, prendre part en la convocatòria, les persones
aspirants han de reunir, amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de
sol·licituds, els següents requisits:
4.5.1 Generals.
· Ser ciutadà/na espanyol/a, d'acord amb les lleis vigents, o nacionals de qualsevol
altres Estats membres de la Unió Europea, restant exclosa, en tot cas, l’accés d'aquests últims a aquelles places o càrrecs que impliquin exercici d'autoritat.

En idèntiques condicions poden accedir a la funció pública els ciutadans dels estats els quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats perEspanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes en queaquesta es troba definida en els tractats de la UE. Els estrangers podran accedir alsllocs de treball reservats al personal laboral en el marc de la Llei d'estrangeria i d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit i capacitat.
· En tot el que no estigui previst en aquestes bases s’aplicarà el que disposa el RD
543/2001, de 18 de maig sobre accés al treball públic de l’Administració General de
l’Estat i els seus organismes públics de nacionals d'altres estats als quals és
d'aplicació el dret a la lliure circulació de treballadors o altra normativa vigent
d'aplicació.
· No patir cap malaltia, deficiència o limitació en la seva capacitat física, psíquica o
sensorial que impedeixi o sigui incompatible amb l’exercici normal de les
corresponents funcions.
· No haver estat separat/a, per resolució disciplinaria ferma, del servei de qualsevol
de les administracions publiques, ni trobar-se inhabilitat/a, per sentencia ferma, per a
l'exercici de les funcions públiques, ni haver estat acomiadat disciplinàriament a
l’àmbit del sector públic.
· No trobar-se afectat per cap causa d'incompatibilitat establerta per la Llei 53/1984,
de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions
Públiques.
4.5.2.Específics.
· A més dels establerts com a generals, s'haurà d'estar en possessió o haver abonat
els drets per la seva expedició, del títol de llicenciat/da, diplomat/da o graduat/da en
carreres de la branca de les ciències socials i jurídiques. En cas de titulacions
obtingudes a l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la credencial que acrediti la
seva homologació.
· Estar en possessió del permís de conduir, classe B.
4.6. Tractament de dades personals.
Amb la formalització i presentació de la sol·licitud les persones aspirants donen el seu
consentiment per al tractament de les dades de caràcter personal.
Les seves dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Deltebre de forma legítima
sobre la base del consentiment de l’interessat amb la finalitat de gestionar i tramitar els
processos de selecció de personal. Així mateix informem que les seves dades es
conservaran durant la gestió del procés de selecció i les possibles reclamacions posteriors 

(la finalitat per la qual es recullen) i després d’aquest, quan existeixi alguna obligació legal
de conservació de dades.
5. Admissió de les persones aspirants.
Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el Secretari de l’Ajuntament
comunicarà la llista de les persones admeses i excloses.
El concurs de mèrits, la prova de coneixements i l’entrevista està previst que es realitzin
durant el termini de 15 dies a la data de finalització del termini de presentació de
candidatures, data que també es podrà alterar en funció de la situació sanitària, en funció
del número de instàncies presentades i de la possibilitat de compliment de les mesures de
prevenció front la Covid-19.
En qualsevol cas, la data de les proves s’anunciarà als/a les admesos/es, a través del
correu electrònic a efectes de notificació, en el termini mínim d’una setmana respecte del
dia de la seva realització.
6. Funcions i tasques a realitzar.
- Protocol . Donar suport a l’àmbit en la preparació d’actes i reunions que requereixen
organització protocol·lària.
- Inserció laboral: Direcció i gestió de la borsa de treball municipal. Organització i
coordinació activitats formatives .
- Servei a les Persones. Tramitació d’ajudes a tributs i urgència social, Eurodelta,
tarifa social de l’aigua, informes estrangeria, gestió banc equips informàtics, gestió i
coordinació serveis a la comunitat, gestió de convenis serveis a les persones, etc.
- Gestionar, informar, orientar i assessorar activitats dirigides a la gent gran.
- Coordinar i gestionar accions de Salut.
- Efectuar qualsevol altra tasca pròpia de la seva categoria que li sigui encomanda i
per la qual hagi estat prèviament instruït/a
Aquesta relació de tasques és un numerus apertus, té caràcter enunciatiu i no limitatiu, cal
entendre la relació en el sentit més ampli. A la persona aspirant se li poden encomanar
altres tasques relacionades amb les Àrees #DeltebreActiu i #DeltebreProjecció.
7. Tribunal qualificador de les proves.

 • El tribunal qualificador estarà format per un/a president/a, el/la secretari/a i els/les vocals, a
  determinar pel servei que convoca el procés de selecció, i que seran designats atenent als
  principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres.
  Els membres del tribunal seran:
  President/a: Secretari acctal. Ajuntament de Deltebre.
  Secretari/a: Tècnic/a RRHH.
  Vocals: Un/a tècnic/a de l’Àrea #DeltebreActiu i un/a tècnic/a de l’Àrea #DeltebreProjecció.
  El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la meitat del seus
  membres, titulars o suplents indistintament, a més de la del president o presidenta i del
  secretari o secretaria o les persones que els substitueixin.
  El tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques de tècnics i tècniques
  especialistes per a totes o algunes de les proves, els quals actuaran amb veu però sense
  vot per debatre, en les sessions del tribunal, les qüestions que se'ls sotmetin relatives a les
  matèries de la seva competència.
  Les decisions es prendran per majoria de vots presents resolent, en cas d'empat, el vot de
  qui actuï com a president/a.
  8. Selecció, mèrits i valoracions.
  El procés de selecció constarà de tres fases:
  1a Fase: Concurs de mèrits.
  En aquesta fase es valoraran els mèrits degudament acreditats, de conformitat amb els
  criteris de valoració i puntuació que es detallen tot seguit i es contrastarà, mitjançant la
  realització d'una entrevista l’adequació del perfil de l’aspirant al lloc de treball.
  · Puntuació màxima 3 punts.
  Criteris de valoració i puntuació:
  - Experiència i coneixements prestats com a tècnica/a municipal a l’administració
  pública: justificació mitjançant la vida laboral i es valorarà amb 0,15 punts cada mes
  complert de servei actiu . Fins a un màxim de 1,5 punts.
  Experiència i coneixements relacionats amb el lloc de treball prestats en el sector
  privat en general: justificació mitjançant la vida laboral i es valorarà amb 0,10 punts
  cada mes complert de servei actiu. Fins a un màxim d’1,5 punt.
  - Experiència i coneixements relacionats amb el lloc de treball prestats en el sector
  privat en general: justificació mitjançant la vida laboral i es valorarà amb 0,10 punts
  cada mes complert de servei actiu. Fins a un màxim d’1,5 punt.
  - La justificació d'aquest apartat s'ha de fer mitjançant certificat de cotitzacions a la Seguretat
  Social (vida laboral), acompanyat de certificat de serveis prestats a la Administració Pública
  o còpia compulsada del contracte de treball / nomenament. La puntuació màxima d'aquest
  apartat serà de 3 punts.
  - Cursos específics de formació:
  Es valoraran únicament els cursos de formació i perfeccionament que hagin sigut
  cursats o impartits sobre matèries relacionades amb les funcions del lloc de treball
  a cobrir o en prevenció de riscos laborals, que es valoraran fins a 25 hores 0,10
  punts per cadascú, i de més de 25 hores 0,15 punts per cadascú. La puntuació
  màxima serà de 0,25 punts.
  - Titulacions professionals:
  Es valorarà estar en possessió de màsters, postgraus i estudis universitaris similars
  de caràcter oficial que tinguin relació amb el lloc de treball (amb acreditació de la
  condició “d’universitats oficials”), que es valoraran fins a 0,25 punts per cada 30
  crèdits ECTS. La puntuació màxima serà de 0,75 punts.
  Tots els mèrits al·legats i no justificats amb la documentació acreditativa no es valoraran.
  2a Fase: Prova de coneixements.
  · Puntuació màxima 5 punts.
  Consistirà en dues proves:
  - Una prova psicotècnica . La puntuació màxima serà de 0,5 punt.
  - Una prova escrita tipus test amb 15 preguntes relacionades amb el lloc de treball a
  cobrir de tècnic/a de l’àrea de #DeltebreProjecció i preguntes generals sobre
  l’administració local. El temps màxim per a la realització de la prova seran 30
  minuts. La puntuació màxima serà de 1,5 punts.
  - Una prova pràctica de tres preguntes de desenvolupament proposades pel tribunal i
  relacionades amb les tasques i funcions del lloc de treball de l’àrea de
  #DeltebreProjecció, la qual permetrà valorar els coneixements i el domini de les

  funcions pròpies del lloc de treball. Cada pregunta de desenvolupament estarà
  valorada en 1 punt i el temps màxim per a la realització de la prova seran 2 hores.
  La puntuació màxima serà de 3 punts.
  3a Fase: Entrevista.
  A la tercera fase del procés de selecció només accediran aquells/es aspirants que hagin
  obtingut una puntuació igual o superior a 3 punts sumant els resultats del concurs de mèrits (primera fase) i de la prova de coneixements (segona fase).
  L'adequació del perfil professional al lloc de treball es contrastarà mitjançant la realització
  d’una entrevista personal amb les persones aspirants on es valoraran els mèrits al·legats i
  aspectes com la disponibilitat, la polivalència, la capacitat de treballar en equip, la capacitat
  de comunicació, la capacitat de resolució de conflictes, així com altres coneixements i
  habilitats complementaris.
  · Puntuació màxima 2 punts.
  Barem de l'entrevista:
  o Capacitat de comunicació, màxim 0,50punts.
  o Capacitat de treball, màxim 0,50 punts.
  o Coneixement de les necessitats i problemàtiques de les funcions i/o tasques a
  realitzar, màxim 1, punt.
  De la realització de l’entrevista i possibles incidències es deixarà constància documental
  mitjançant acta del tribunal.
  El resultat final de les proves serà la suma de les puntuacions obtingudes en la valoració
  dels mèrits aportats per les persones aspirants, en l’entrevista personal i la prova de
  coneixements.
  Les persones aspirants seran convocades per a la realització de la prova i l’entrevista i
  hauran de presentar, a efectes d'identificació, l'original del DNI o document equivalent.
  La no compareixença d'un/a aspirant a la prova i a l’entrevista en el moment de dur-la a
  terme, llevat de casos de força major degudament justificats i valorats lliurement pel
  tribunal, determinarà la pèrdua del dret a participar en el mateix exercici quedant exclòs/a
  del procés selectiu.
  · Total puntuació procediment de selecció: fins a un màxim de 10 punts.
  Només formaran part de la borsa de treball de tècnic/a de l’àrea de #DeltebreProjecció
  aquells/es aspirants que superin el 50% de la puntuació total del procediment de selecció.
  9. Relació d'aprovats/des.
  Acabada la qualificació de les persones aspirants, el tribunal publicarà, al taulell d'anuncis,
  la relació de persones seleccionades i els/les candidats/es establerts en torn de reserva
  per prevenir una possible baixa o retirada de la persona seleccionada.
  El tribunal no podrà aprovar ni declarar que han superat les proves selectives, un nombre
  superior d'aspirants que el de places convocades.
  La proposta del tribunal vincularà a l'Administració sens perjudici que aquesta, en el seu
  cas, pugui procedir a la seva revisió d'acord amb els articles 106 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
  públiques, supòsit aquest en que s'hauran de practicar de nou les preves o tràmits afectats
  per les irregularitats.
  10. Proposta de contractació.
  El President de la Corporació resoldrà la contractació a favor del/de la aspirant
  proposat/da. Si la persona proposada no pogués subscriure el contracte de treball dins del
  termini establert, l’òrgan competent formularà proposta de contractació a favor de la
  persona aspirant que hagi obtingut la puntuació següent més alta.
  En el supòsit de que dins d’aquest mateix exercici fos necessària la contractació d’un/a
  altre/a aspirant amb la mateixa qualificació, es podrà fer ús de la llista elaborada pel
  Tribunal qualificador de les proves, en aquest supòsit, es contractaria el/la candidat/a que
  segueixi per ordre de puntuació.
  En el supòsit de que en un futur la plaça fos coberta de forma definitiva, seria motiu
  d’extinció del contracte de treball.
  La renúncia a un lloc de treball ofert suposarà que l’aspirant passarà a l’últim lloc de la
  borsa de treball, llevat que concorrin una de les següents circumstàncies:
  o Part, baixa per maternitat o situacions assimilades.
  o Malaltia greu que impedeixi l’assistència al treball, sempre que s’acrediti
  degudament.
  o Exercici de càrrec públic representatiu que impossibiliti l’assistència al treball.
  Aquesta borsa de treball es constitueix per un termini màxim de dos anys.
  11. Incompatibilitats i regim del servei.
  Serà aplicable al personal proposat la normativa vigent sobre el règim d'incompatibilitats
  del personal al servei de les administracions públiques.
  12. Recursos i incidències.
  La convocatòria, les seves bases, les actuacions del tribunal i tots els actes administratius
  que se'n derivin, podran ser impugnats pels interessats en els casos i en les formes
  establertes per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
  administracions públiques.
  Els tribunals estan facultats per resoldre els dubtes o discrepàncies que s'originin durant el
  desenvolupament dels procediments de selecció i podran disposar la realització de preves
  addicionals, no previstes en aquestes bases per tal de resoldre possibles situacions d'empat en la qualificació definitiva dels/de les aspirants.
  13. Regim jurídic supletori.
  En tot allò que no estigui previst en aquestes bases regirà allò que determinin les normes
  vigents d'aplicació directa o supletòria a tots ets processos selectius de l’administració local
  i en especial, Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, text refós de la Llei del
  Estatut Bàsic del Empleat Públic, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
  règim local, el Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril pel qual s'aprova el text refós
  de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, el Decret Legislatiu 2/2003, de
  28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
  la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública i el Decret
  214/1990, de 30 de juliol, que aprova el Reglament del personal al servei de les entitats
  locals, Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s'aprova el text refós de la
  Llei de l’Estatut dels Treballadors, així com, si s'escau, el Conveni Col·lectiu de treball del
  personal laboral de l'Ajuntament de Deltebre.
  Deltebre (Delta de l’Ebre), 11 d’Agost de 2021.

Comparteix aquest Notícia


Informació sobre Cookies

 • Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per recopilar informació que ajudi a optimitzar la seva navegació web.
 • No s'utilitzen cookies per recollir informació de caràcter personal.
 • Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació o conèixer com canviar la configuració, en la nostra Política de Cookies.