CONSELL COMARCAL BAIX EBRE-ANUNCI d’aprovació d’unes bases reguladores i convocatòria.

martes, 1 de junio de 2021

BASES GENERALS PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT CONTRACTE DE RELLEU, DE PERSONAL LABORAL, SUBALTERN, PER CONCURS-OPOSICIÓ

El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió de data 28 de maig de 2021, ha aprovat les bases reguladores de les proves selectives per a la contractació, mitjançant contracte de relleu, de personal laboral, subaltern, per concurs-oposició i convocar les corresponents proves selectives, d’acord amb el text que s’annexa.

 

 

L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, d’un/a

SUBALTERN, en règim laboral a jornada completa, modalitat contracte de relleu.

Aquesta contractació està lligada a la jubilació parcial d’un treballador de la plantilla d’aquest Consell Comarcal. Segons estableix la normativa d’aplicació, el treballador que es jubila parcialment ho fa treballant el 25% de la jornada, i el treballador que el relleva és a temps complet. Altrament, la durada d’aquest contracte de treball serà d’almenys dos anys més des de la data de jubilació total del treballador que ara es jubila parcialment.

La plaça té assignades les retribucions corresponents al grup professional assenyalat Subaltern, Grup AP, personal laboral, establertes a la Relació de Llocs de Treball del Consell Comarcal del Baix Ebre. Les tasques a desenvolupar pel «rellevista» són les corresponents al lloc de treball del treballador substituït per raó de la jubilació parcial.

Les funcions del lloc de treball, entre d’altres, són les següents:

 • Atenció telefònica i atenció a la recepció.
 • Vigilància i custòdia interior de la seu Control d’accés a la seu comarcal i gestió de

conflictes.

 • Desenvolupament de les tasques pròpies del subaltern en altres edificis de titularitat

comarcal, quan s’escaigui.

 • Atenció a la recepció en actes desenvolupats a la seu del Consell fora de l’horari d’atenció al

públic.

 • Preparació de les sales per a reunions i actes o esdeveniments: preparació de material, so, il·luminació,...
 • Manteniment ordinari i preparació de mobiliari, màquines, instal·lacions i
 • Petites reparacions de manteniment en maquinari i/o edificis assumibles des d’una formació

no professional i que no necessiten personal especialitzat.

 • Control i gestió de les existències de material d’oficina, paper, neteja, ...
 • Subministrament de material d’oficina al personal i control de material
 • Trasllat de mobiliari de les oficines, quan per qualsevol causa s’han de realitzar canvis de

ubicació del personal que treballa a la seu del Consell Comarcal del Baix Ebre.

 • Suport al personal de neteja
 • Gestions amb tràmits fora de la seu comarcal: correus, entitats bancàries, altres ..

 

 

Per ser admès i prendre part en la convocatòria, els/les aspirants han de reunir, a la data

d’acabament del termini de presentació de sol·licituds, els següents requisits:

1.- Estar a l’atur i inscrit/a al Servei d’Ocupació de Catalunya, com a sol·licitant de treball, o tenir un contracte temporal de duració determinada amb el Consell Comarcal del Baix Ebre, en la data de formalització del contracte de relleu.

2.- Tenir la nacionalitat espanyola, d'acord amb les lleis vigents, o tenir la nacionalitat de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, de conformitat amb l’article 57 del Reial Decret Legislatiu


 

 

 

 

5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i amb el que estableixen la Llei 4/2000 d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya, i la Llei 14/2003, de 20 de novembre, sobre els drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i disposicions concordants. Els aspirants estrangers han d’acreditar la seva nacionalitat.

Els aspirants estrangers han d’acreditar un coneixement de nivell intermedi o superior o nivell B2 o C2 del castellà. En cas que els aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió d’un coneixement adequat del castellà, el procés de selecció ha de contenir una prova o exercici de coneixements orals i escrits de llengua castellana que han de superar aquests aspirants. Restaran exempts de la realització d’aquesta prova les persones aspirants que aportin amb la presentació de sol·licitud original o fotocòpia compulsada d’algun dels següents documents:

. Certificat conforme s’ha cursat la primària, secundària i/o batxillerat a l’Estat espanyol.

. Diploma de nivell superior d'espanyol que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves adreçades a la seva obtenció.

. Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.

3.- Posseir la capacitat funcional per a realitzar les tasques.

4.- Haver complert setze anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa fixada per la llei.

5.- Estar en possessió del certificat d’escolaritat, titulació equivalent o acreditar mitjançant certificat la seva escolarització.

En cas d’invocar un títol equivalent a l’exigit, correspon a l’aspirant la seva acreditació, mitjançant norma legal o certificació expedida pel Ministeri estatal amb competències en matèria d’educació. En cas de titulacions obtingudes a l’estranger, han d’estar acompanyades de l’ordre ministerial de reconeixement del títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de l’homologació i consolidació dels títols i estudis estrangers.

6.- No patir cap malaltia ni disminució que impedeixi el desenvolupament de les corresponents funcions.

7.- No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni estar inhabilitat absolutament o especialment per a l’ocupació de càrrecs públics per resolució judicial o per a exercir funcions similars a les que es desenvolupaven. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.

8.- Estar en possessió del certificat de coneixements de nivell elemental de català certificat B1 (Decret 3/2014, de 7 de gener, pel qual es modifica el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixement de català - DOGC núm. 6536 de 9 de gener de 2014) o superior de la Direcció General de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català (modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener de 2014) i l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, pel qual es refonen i actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixement de català de la Direcció General de Política Lingüística (modificada parcialment per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril). Així mateix, és d’aplicació el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

 

Cas que no es pugui acreditar documentalment el nivell de català establert, l’aspirant haurà de

realitzar una prova de català.

 

9.- Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B.

 

La sol·licitud es presentarà d’acord amb el model normalitzat que s’annexa a aquestes bases.

S'acompanyarà, en tot cas de:

 

 • Còpia del DNI o targeta o document d'identificació
 • Document del curriculum vitae
 • Còpia de la titulació acadèmica requerida
 • Documentació acreditativa dels coneixements de llengua catalana

 

 

 

 

 • Documentació acreditativa dels coneixements de llengua castellana, si s’escau
 • Justificant de pagament de la taxa (vegeu clàusula )

 

No cal adjuntar la documentació relativa als mèrits al·legats. Aquesta documentació es requerirà   als aspirants que hagin superat la fase d’oposició per tal que la presentin en el termini de 3 dies naturals posteriors a la data de requeriment.

 

La sol·licitud i la documentació obligatòria es presentaran al Registre General del Consell Comarcal del Baix Ebre c. Barcelona, 152, 43500 Tortosa, o en qualsevol dels llocs a què fa referència l’art. 16 de la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Preferentment, però, s’ha de presentar, a l’apartat instància genèrica, a través de la seu

electrònica del Consell Comarcal del Baix Ebre https://www.seu-e.cat/web/ccbaixebre

 

L’esmentada documentació ha de presentar-se dins el termini de presentació d’instàncies llevat de l’acreditació del nivell de llengua catalana i/o castellana que pot presentar-se fins el moment de la realització de la prova de castellà/català si s’escau.

Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats degudament traduïts a

qualsevol de les dues llengües oficials de Catalunya.

 

El termini per presentar la sol·licitud de participació en aquesta convocatòria serà de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al BOP de Tarragona.

 

Expirat el termini de presentació d'instàncies, el President del Consell Comarcal del Baix Ebre dictarà resolució en el termini màxim d'un mes, declarant aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, assenyalant un termini de deu dies hàbils per a la seva esmena.

Transcorregut aquest termini, s'aprovarà la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos, en el

tauler d’anuncis del Consell Comarcal del Baix Ebre i al web: http://www.baixebre.cat.

Per a més informació podeu trucar al telèfon 977 44 53 08, de 9 a 14 hores o consultar la web del Consell Comarcal del Baix Ebre: www.baixebre.cat.

 

Règim de recursos:

 

 • Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l’endemà d’aquesta

publicació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

 • De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’1 mes des de l’endemà d’aquesta publicació, davant del President del

 

 

La Comissió de valoració serà col·legiada i la seva composició s’haurà d’ajustar als principis d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres, i es tendirà, així mateix, a la paritat entre home i dona. El personal d’elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal eventual no en podran formar part. El fet de pertànyer a la Comissió de valoració serà sempre a títol individual, i no es podrà ostentar aquesta pertinença en representació o per compte d’altri. La Comissió estarà formada per:

Presidència : personal tècnic designat per la Presidència del Consell Comarcal. Vocals:

Un representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, a proposta de la mateixa

Escola.

Un/a treballador/a de la mateixa corporació.

Un personal tècnic designat pel President de la corporació, que pot ser o no personal de la mateixa entitat local.


 

 

 

 

Un/a funcionar/ària de la corporació que actuarà també com a secretari de la comissió

 

La Comissió podrà disposar la incorporació a les seves tasques d’assessors especialistes per a totes o algunes de les proves. Aquests assessors es limitaran a valorar l’exercici corresponent a les seves especialitats tècniques i col·laboraran amb l’òrgan de selecció exclusivament en matèries de la seva competència. Els assessors no tenen dret a vot.

La composició de la Comissió s’ha d’ajustar al principi d’especialitat i tots dels seus membres vocals han de tenir una titulació igual o superior a l’exigida per a l’accés a les places de la convocatòria.

La Comissió no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència com a mínim de la meitat dels seus membres, bé siguin titulars, bé suplents, i sempre és necessària la presència de qui ostenti la presidència i de qui desenvolupi la secretaria.

Les decisions s’han d’adoptar per majoria de vots dels presents i, en cas d’empat, ha de resoldre el vot de qui actuï com a president. Tots els membres actuen amb veu i vot, tret de qui desenvolupa la secretaria, que actua com a fedatari/ària.

La participació en la Comissió de valoració dona lloc a la indemnització reglamentària, en concepte d’assistència, d’acord amb el que estableix el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.

Els membres de la Comissió de valoració es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si concorre algun dels motius dels articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en el termini de 10 dies comptats a partir de l’endemà de la publicació de la resolució per la qual es nomenen els membres del tribunal. De cada sessió que faci el la comissió de valoració s’ha d’estendre l’acta corresponent, signada pel secretari/ària, que n’ha de donar fe, amb el vistiplau del president, i per tots els membres.

En tot cas, el funcionament de la Comissió de valoració s’ha d’adequar a les normes pròpies dels òrgans col·legiats contingudes a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

 

La selecció es portarà a terme per Concurs-Oposició, i la qualificació serà la suma resultant de les puntuacions obtingudes en cadascuna de les fases.

FASE D’OPOSICIÓ (puntuació màxima 30 punts)

 

Prova de coneixement de català:

Valoració dels coneixements orals i escrits de la llengua catalana, mitjançant una prova de nivell equiparable al B1. L’exercici podrà ser substituït amb l’aportació del certificat del nivell B1 de la Junta Permanent del Català, o equivalent. Aquesta prova es qualificarà com a APTE o NO APTE.

 


Prova psicotècnica

L’objectiu de la prova serà determinar la capacitat dels aspirants per resoldre problemes laborals a partir d’elements com la capacitat de resolució de problemes, la comprensió verbal, el raonament abstracte, mecànic i lògic, la coordinació espaial, el treball en equip, la capacitat per aprendre les tasques, així com actituds personals com la cooperació, tolerància, perseverança, estabilitat i intel·ligència emocional.

La durada màxima d’aquest exercici serà determinada per la Comissió de valoració. El resultat serà APTE / NO APTE

 

Prova de coneixements teòrics (30 punts).

 

Consistirà en respondre 30 preguntes tipus test del temari annex.

Per cada pregunta hi haurà 3 possibles respostes, essent només una vàlida. La puntuació serà:

 • Resposta correcta: 1 punts
 • Resposta incorrecta: -0,25 punts

 

 

 

 

 • Sense resposta: 0 punts

 

Aquesta prova té caràcter eliminatori. La puntuació mínima per superar aquesta fase és de 15 punts.

 

La durada de la prova l’establirà la comissió de valoració

 

 

 

FASE DE CONCURS (puntuació màxima 10 punts)

 

 1. Experiència professional: fins a 5 punts

 

-Per serveis prestats en llocs de la mateixa categoria o superior a l’Administració Pública: 0,10 punts per mes treballat, fins a un màxim de 2,5 punts.

 

-Per serveis prestats en llocs de la mateixa categoria o superior a l’empresa privada, per compte aliè o per compte propi, 0,05 punts per mes treballat, fins a un màxim de 2,5 punts.

L'experiència professional en les administracions o empreses del sector públic s'ha d'acreditar mitjançant certificació de l’òrgan competent amb indicació expressa de l’escala i subescala o categoria professional desenvolupada, funcions, període de temps, data de finalització i règim de dedicació.

L’experiència professional a l’empresa privada com a treballador assalariat per compte aliè s’ha d’acreditar mitjançant informe de vida laboral actualitzat acompanyat de fotocòpia compulsada del/s contracte/s de treball o certificació de l’empresa que indiqui els serveis prestats, la categoria professional i les funcions, el període de temps, data de finalització, i el règim de dedicació.

L’experiència professional a l’empresa privada com a treballador per compte propi s’ha d’acreditar mitjançant informe de vida laboral actualitzat acompanyat de documents justificatius de les feines realitzades (documents de l’empresa, contractes, )

En tots els casos, es valorarà l’experiència relacionada amb les funcions a desenvolupar, d’acord amb el detall de la base 1a.

 

B)  Formació: fins a 2,5 punts

 1. Cursos de formació i perfeccionament que tinguin per objecte la formació en funcions pròpies del lloc de treball, fins a un màxim de 2 punts, segons l’escala següent:
  • de menys de 20 hores o cursos amb documentació justificativa on no s’acrediti el nombre d’hores de durada: 0,15 punts
  • de 20 a 40 hores: 0,25 punts
  • de 41 a 60 hores: 0,50 punts
  • superiors a 60 hores: 1 punt

 

 

C)  Entrevista: fins 2,5 punts

Consistirà en una entrevista personal amb les persones que hagin superat la fase d’oposició

per constatar els següents aspectes:

 • Trajectòria professional i motivació personal per l’oferta.
 • Competències personals: aprenentatge permanent, orientació al servei i al ciutadà, planificació i organització del treball, treball en equip, i visió

 

Acabat el procés de selectiu, l’òrgan de selecció declararà les persones aprovades en el procés

selectiu i farà la proposta de contractació de l’aspirant que hagi obtingut la major puntuació.

El President de la Corporació resoldrà la contractació a favor de la persona aspirant proposada,

com a màxim dins del període d’un mes a partir de la data d’acabament del procés de selecció.


 

 

 

 

Si la persona proposada no pogués subscriure el contracte de treball dins del termini establert, tret de causa de força major que justifiqui l’aspirant i que apreciarà la Presidència del Consell Comarcal, l’òrgan competent formularà proposta de contractació a favor de la persona aspirant que hagi obtingut la puntuació següent més alta.

La persona aspirant que superi les proves indicades i sigui proposada per la Comissió per ocupar

el lloc de treball haurà de superar un període de prova de dos mesos. El/la treballador/a en

període de prova gaudirà de les mateixes retribucions que els treballadors /es d’igual categoria.

En el cas que l’aspirant no superi satisfactòriament el període de prova, perquè no assumeixi el nivell suficient d’integració i eficiència en el lloc de treball objecte de la present convocatòria serà declarat no apte/a, per resolució motivada de la Presidència, i perdrà, en conseqüència, tots els drets a la seva contractació i es donarà per finalitzat el seu contracte. En aquest cas, el President formularà proposta de contractació a favor de la persona aspirant que tingui la puntuació següent més alta, el qual haurà de superar el corresponent període de prova.

Serà aplicable al personal proposat la normativa vigent sobre el règim d’incompatibilitats del

personal al servei de les administracions públiques.

 

En els supòsits que sorgeixin places vacants a la corporació d’iguals característiques que la que és objecte d’aquesta convocatòria es podran proveir per les persones aspirants que hagin obtingut una puntuació igual o superior a la mínima requerida per superar el procés de selecció, formant una única borsa de treball, de la qual es podran extraure persones suplents partint com a primera opció de la puntuació més alta, i continuant en ordre decreixent.

La vigència d’aquesta borsa es fixa en dos anys des de la seva entrada en vigor.

Aquesta borsa es podrà utilitzar per ocupar llocs de treball del Consell Comarcal del Baix Ebre o dels seus ens instrumentals

 

La convocatòria, les seves bases, les actuacions de la Comissió i tots els actes administratius que se’n derivin, podran ser impugnats per les persones interessades en els casos i en les formes establertes per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les comissions de valoració estan facultades per resoldre els dubtes o discrepàncies que s’originin durant el desenvolupament dels procediments de selecció i podran disposar la realització de proves addicionals, no previstes en aquestes bases per tal de resoldre possibles situacions d’empat en la qualificació definitiva dels aspirants.

Contra les resolucions i els actes de tràmit dels òrgans competents, que posin fi a la via administrativa, si aquests actes decideixen directament o indirectament els fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, les persones interessades podran interposar, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, potestativament, recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, davant el mateix òrgan que els hagi dictat, o bé, directament, recurs contenciós administratiu, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Les resolucions i els actes de tràmit qualificats del tribunal, que no posen fi a la via administrativa, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, poden ser recorreguts en alçada davant el President en el termini d’un mes. Els tribunals i òrgans de selecció del personal al servei del Consell Comarcal del Baix Ebre es consideren dependents del President. Contra aquestes bases, que posen fi a la via administrativa, podrà interposar-se alternativament, o recurs de reposició potestatiu, en el termini d’un mes a comptar des del el dia següent de la seva publicació o notificació, davant del President d’aquest Consell Comarcal, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, o recurs contenciós administratiu, davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de Tarragona en


 

 

 

 

el termini de dos mesos a comptar des del el dia següent de la seva publicació o notificació, de conformitat con l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol. Igualment les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

En tot allò que no estigui previst en aquestes bases regirà allò que determinin les normes vigents

d’aplicació directa o supletòria a tots els processos selectius de l’administració local.

 

El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, ha acordat en data 26 de març de 2021, la imposició de la taxa per drets d’examen i ha aprovat l'Ordenança fiscal T7 reguladora de la taxa per drets d’examen i participació en proves selectives.

L’Ordenança es troba publicada al BOPT de data 09.05.2021

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques que sol•liciten la inscripció com a aspirants

en les proves selectives

A aquest procés selectiu s’aplica la quota d’AP: 10,00 €

 

Es merita i neix l’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança quan es presenti per la persona interessada la sol•licitud per participar en les proves selectives El sistema d’ingrés serà el de l’autoliquidació. El pagament s’efectuarà per transferència bancària al compte ES37 2100 0019 4102 0057 9081

S’haurà de fer constar obligatòriament:

NOM DE L’ASPIRANT DNI DE L’ASPIRANT

PROCES RELLEU SUBALTERN

 

El justificant de pagament constitueix requisit imprescindible per poder participar en les proves

selectives i s’haurà d’acompanyar a la sol•licitud de participació en aquestes.

Les quotes ingressades per les presents taxes únicament podran ser retornades, prèvia sol•licitud, al subjecte passiu si no resulta admès en la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, o quan l’activitat tècnica i/o administrativa a que es refereix l’article 2 d’aquesta ordenança no es realitzi per causes no imputables a dit subjectes passiu.

 

TEMARI:

 1. El Consell Comarcal del Baix Estructura, organització comarcal, competències. Àrees

d’actuació.

 1. La comarca del Baix Geografia, demografia. Els municipis del Baix Ebre.
 2. Instal·lacions de Elements i tipus de material d’una instal·lació de fontaneria.

Operacions de manteniment. Utensilis i eines de treball.

 1. Instal·lacions elèctriques. Elements d’una instal·lació elèctrica de baixa tensió. Operacions de

manteniment. Utensilis i eines de treball

 1. Pintura bàsica. Elements i tipus de pintures i formes d’aplicació. Operacions de

Utensilis i eines de treball.

 1. Atenció presencial a les oficines d’Atenció Ciutadana, segons el manual d’estil de la Generalitat

de Catalunya: l’estil de comunicació

 1. Atenció presencial a les oficines d’Atenció Ciutadana, segons el manual d’estil de la Generalitat

de Catalunya: els protocol de relació

 1. Normes bàsiques de seguretat, Normes útils per al moviment i trasllat de mobiliari i altres elements de pes.
 2. Primers Actuacions en casos d’emergència.
 3. Conceptes informàtics bàsics: Correu electrònic, Windows, Word i

 

 

Publicar el text íntegre de les bases reguladores de les proves selectives en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i un extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler físic i electrònic de la Corporació.


 

 

 


 

La qual cosa es fa pública per a coneixement general.

 

Tortosa, 28 de maig de 2021

Fecha: 2021.05.28

14:47:55 +02'00'

 

La Secretària,

Rosa Maria Solé Arrufat


Comparteix aquest Notícia


Informació sobre Cookies

 • Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per recopilar informació que ajudi a optimitzar la seva navegació web.
 • No s'utilitzen cookies per recollir informació de caràcter personal.
 • Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació o conèixer com canviar la configuració, en la nostra Política de Cookies.